E-mail:bjtopspace@163.com
联系我们
低压差LDO稳压器
 
线性稳压源
 
电压检测芯片
 
DC/DC直流转换芯片
 
DC/DC反转/倍压芯片  
 
电压基准  
 
降压式开关调整器  
 
存储芯片  
 
比较器/放大器  
 
AC-DC和PWM控制器  
 
寄存器  
 
时基电路  
 
音频功率放大器  
 
单片机系列  
 
LED驱动  
 

7030
LM358
7133H
7330
LM324
74HC164
LM339
线性稳压源
型号
输出电流
静态电流
输出电压(V)

输入电压(Min)

输入电压(Max)
精度(%)
特征描述
封装
CYT8117 1A 10mA ADJ/1.5/1.8/2.5/3.0/3.3V 2.6V 9V ±2 低功耗 SOT-223
AMS1117 800mA 10mA 5V -- 15V ±2 低功耗 SOT-252
LM317L 1.5A   ADJ/1.2-3.7V 3V 40V -- -- TO-92/TO-220
CYT78L05 150mA 4.3mA 5V 6.1V 18V ±4 高信噪比 TO-92/SOT-89/SOP-8
CYT6120 1.5A 120uA ADJ(1.25-4.5)3.0/3.3V 2.5V 6V ±2 低压差 SOT-223
7805 1.5A --- 5V -- -- ±4 --- TO-220
7805M 1.0A --- 5V -- -- ±4 --- TO-220
78M05 0.5A --- 5V -- -- ±4 --- TO-252
SA1117 1A 5mA 1.5V/1.8V/2.5V/2.85V/3.0V/3.3V/5.0V/ADJ 20V 2(可调时是1) 低漏失电压、限流、过热切断 SOT-223-3L/SOT-89-3L/TO-220-3L/TO-252-2L/TO-263-3L
SA1084 5A   1.5V/1.8V/2.5V/3.0V/3.3V/5.0V/ADJ 12V   热保护和过流保护
TO-263-2L/TO-263-3L/TO-220-3L/TO-252-2L
SA1085 3A   1.5V/1.8V/2.5V/3.0V/3.3V/5.0V/ADJ 20V   热保护和过流保护
TO-263-2L/TO-263-3L/TO-220-3L/TO-252-2L


电 话:010-83802813 传 真:010-83802813
 
热卖产品
LM358
LM393
LM324
MC34063
74HC164
7805M
AMS1117
24C02
70XX
71XXH
71XXL
73XX
75XX

 

 
 北京世纪凌宇科技有限公司 版权所有
 BEIJING CENTURY TOP-SPACE TECHNOLOGY CO.,LTD
   地址:北京市大兴区金星路12号院奥宇科技大厦3号楼0805室 邮编:102627
    电话:010-83802813    传 真:010-83802813
阿里巴巴诚信通档案