E-mail:bjtopspace@163.com
联系我们
低压差LDO稳压器
 
线性稳压源
 
电压检测芯片
 
DC/DC直流转换芯片
 
DC/DC反转/倍压芯片  
 
电压基准  
 
降压式开关调整器  
 
存储芯片  
 
比较器/放大器  
 
AC-DC和PWM控制器  
 
寄存器  
 
时基电路  
 
音频功率放大器  
 
单片机系列  
 
LED驱动  
 

7030
LM358
7133H
7330
LM324
74HC164
LM339
电压检测芯片
型号
工作电压
输出电流
检测电压(V)
静态电流
精度(%)
特征描述
封装
70XX系列 1.5V-15V 50mA

1.9/2.0/2.1/2.2/2.4/2.7/

3.3/3.9/4.4/5.0

2uA ±3%

低功耗,低温漂

TO-92/SOT-89/SOT-23-3
CYT809 2V-5.5V 20mA

2.63/2.93/3.08/4.0/4.38

/4.63

15uA ±3% CPU复位芯片 SOT-23-3
CYT9801 0.9V-6V 3uA 2.5-5(0.1V一个步进) --- ±3% 采用可编程微控制0.1步进的检测器 SOT-23-6
ME2801系列 0.7V-10V   2.1-4.4(0.1V级差) 1.0uA ±1% 低功耗、CMOS输出 SSOT24/SOT23/SOT89/TO92
ME2802系列 0.7V-10V   2.1-4.4(0.1V级差) 1.0uA ±1% 低功耗、N沟道输出 SSOT24/SOT23/SOT89/TO92


电 话:010-83802813 传 真:010-83802813
 
热卖产品
LM358
LM393
LM324
MC34063
74HC164
7805M
AMS1117
24C02
70XX
71XXH
71XXL
73XX
75XX

 

 
 北京世纪凌宇科技有限公司 版权所有
 BEIJING CENTURY TOP-SPACE TECHNOLOGY CO.,LTD
   地址:北京市大兴区金星路12号院奥宇科技大厦3号楼0805室 邮编:102627
    电话:010-83802813    传 真:010-83802813
阿里巴巴诚信通档案