E-mail:bjtopspace@163.com
联系我们
低压差LDO稳压器
 
线性稳压源
 
电压检测芯片
 
DC/DC直流转换芯片
 
DC/DC反转/倍压芯片  
 
电压基准  
 
降压式开关调整器  
 
存储芯片  
 
比较器/放大器  
 
AC-DC和PWM控制器  
 
寄存器  
 
时基电路  
 
音频功率放大器  
 
单片机系列  
 
LED驱动  
 

7030
LM358
7133H
7330
LM324
74HC164
LM339
DC/DC反转/倍压芯片
型号
输入电压(V)
输出电压(V)
静态电流(uA)
精度
效率
特征
开关频率
封装
ME7660C 2.5V~10V -2.5V~-10V 40 99.9% 98% DC/DC电荷在泵电压反转专用集成电路 10Hz DIP-8/SOP-8
ME7661 1.8V~6V -5.4V~-18V 40 98% 95% 三倍压DC/DC电荷在泵电压反转专用集成电路 20Hz DIP-8/SOP-8


电 话:010-83802813 传 真:010-83802813
 
热卖产品
LM358
LM393
LM324
MC34063
74HC164
7805M
AMS1117
24C02
70XX
71XXH
71XXL
73XX
75XX

 

 
 北京世纪凌宇科技有限公司 版权所有
 BEIJING CENTURY TOP-SPACE TECHNOLOGY CO.,LTD
 地址:北京市大兴区金星路12号院奥宇科技大厦3号楼0805室 邮编:102627
    电话:010-83802813    传 真:010-83802813
阿里巴巴诚信通档案